Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงทะเบียนโครงการสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสังคมผู้สูงอายุไทย”

งานครบรอบ 2 ปี สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โครงการสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสังคมผู้สูงอายุไทย”

วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ ห้องแกรนด์ รัชดา ชั้น 5 อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

รายละเอียด
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศญี่ปุ่น เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ”

ค่าลงทะเบียนท่านละ 55,000 บาท รับจำนวน 35 ท่านเท่านั้น
วันที่ 15 เดือนธันวาคม 2562 อบรมเรื่อง รอบรู้วัฒนธรรมประเทศญี่ปุ่น จำนวน 6 ชั่วโมง ณ อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วันที่ 16-20 เดือนธันวาคม 2562 ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 5 วัน
การศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และร่วมกิจกรรมจิตอาสา
การนำเสนอผลงาน หรือรายงาน

รายละเอียด
ปฎิทินฝึกอบรมประจำปี 2562
รายละเอียด

ภารกิจ

วิจัยและวิชาการ

มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณจากแหล่งทุนต่างๆ ดำเนินโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ หรือได้รับมอบหมาย จัดสรรทุนวิจัยจากกองทุนวิจัยของหน่วยงาน การทำสัญญารับทุนวิจัย การติดตามงานวิจัยที่ได้รับทุน การสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยหรือวิชาการ การสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือวิชาการ การเห็บรวบรวมผลงานวิจัย การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ โครงการวารสาร HR intelligence และปฎิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

พัฒนาคนและองค์กร

มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการจัดทำโครงการ การวิเคราะห์หาความต้องการอบรม (Training Need) และการพัฒนาหลักสูตรต่างๆ ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทั้งหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว การจัดโครงการพัฒนาบุคลากรให้แก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมทั้งจัดโครงการอบรมให้แก่หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน (In-house Training) จัดโครงการฝึกอบรมด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้แก่บุคคลทั่วไปทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และโครงการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนาคนและองค์กร งานวิเคราะห์และติดตามประเมินผลในลักษณะของโครงการเลี้ยงตัวเอง และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริการสังคมและชุมชน

มีอำนาจหน้าที่ให้บริการความรู้แก่ประชาชนทุกระดับโดยไม่เลือกเพศและวัยเป็นการให้บริการแบบไม่หวังผลกำไร ในลักษณะโครงการฝึกอบรม สัมมนา การบรรยายพิเศษ หรือการอภิปราย โดยจัดเองและร่วมมือกับหน่วยงานภายในหรือหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งภาครัฐและเอกชน หรือเครือข่ายต่างๆ ที่มีข้อตกลงร่วมกับสถาบัน การให้บริการความรู้ทางวิชาการผ่านสื่อต่างๆ รวมทั้งการติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้รับบริการ และปฎิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

การบริหารจัดการ

ดำเนินการด้านงานธุรการและบุคคล ด้านแผนและงบประมาณ ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ด้านสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ และปฎิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

International Conference: Human Resources Management in Higher Education

International Conference: Human Resources Management in Higher Education

Thammasat University,Tha Prachan Campus,

Bangkok, Thailand

26-27 October 2018

รายละเอียด
หลักสูตร : ศิลปะการพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development) รุ่นที่ 27

วันพฤหัสบดี-วันศุกร์ที่ 18-19 ตุลาคม 2561 สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรม หลักสูตร : ศิลปะการพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development) รุ่นที่ 27 วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธาวุฒิ พีรพรวิทูร โดยการอบรมครั้งนี้ยังคงได้รับความสนใจจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นหลักสูตรที่เน้นทั้งภาคทฤษฎีพร้อมภาคปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด และทฤษฎีภาวะผู้นำ ไปในทิศทางที่ถูกต้อง พร้อมนำหลักการที่ได้ตลอดทั้งสองวันนี้กลับไปพัฒนาศักยภาพของตนเองและหน่วงานของตนเองให้มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

More Detail
สัมมนานานาชาติ หัวข้อ "INVESTING IN HUMAN CAPITAL TO REDUCE POVERTY AND BOOST SHARED PROSPERITY"

 วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 เมื่อเวลา 09.00-11.20 น. สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดสัมมนานานาชาติ หัวข้อ "INVESTING IN HUMAN CAPITAL TO REDUCE POVERTY AND BOOST SHARED PROSPERITY" ให้เกียรติต้อนรับโดย รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติ ประเสริฐสุข
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้เกียรติกล่าวเปิดงานโดย Ms. Georgia A. Wallen Acting Country Manager, World Bank, Thailand พร้อมอภิปรายในหัวข้อ “Investing in Human Capital to Reduce Poverty and Boost Shared Prosperity” โดย Dr. Hnin Hnin Pyne,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ศรีสุชาติ,ดร. ไกรสร ภัทราภรณ์,ดร. สุทธิพงษ์สุวรรณสุข ร่วมกับผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ หน่วยงานด้านการพัฒนาและตัวแทนจากภาคประชาสังคม พร้อมเปิดโอกาสซักถามจากผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม สัญญาธรรมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

รายละเอียด
พิธีมอบวุฒิบัตรสำเร็จการศึกษา“หลักสูตรคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ” โรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1

วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ศรีสุชาติ ผู้อำนวยการสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ , ดร.สันทณี เครือขอน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการสังคม พร้อมทีมงานฝ่ายบริการสังคม จัดพิธีสำเร็จการศึกษา มอบวุฒิบัตร “หลักสูตรคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ” โรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ให้กับผู้เข้าศึกษาเป็นจำนวน 44 คน โดยหลักสูตรได้มีการเรียนการสอนที่หลากหลายตอบโจทย์ไลฟสไตล์ของผู้สูงอายุเพราะมีทั้งภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ เพื่อให้ตอบโจทย์กับสิ่งที่ต้องรู้ ควรรู้ และอยากรู้ พร้อมนำความรู้ที่ได้สำเร็จไปในครั้งนี้ไปปรับใช้กับการดำเนินชีวิตต่อสังคมให้มีคุณภาพต่อไป

รายละเอียด

บริการ