หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารสัญญาจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอย่างมืออาชีพ (Onsite) ปี 2566 รุ่นที่ 1

รุ่นที่ 1 วันที่ 30-31 มกราคม 2566

หลักสูตร แนวคิด และหลักการใช้กฎหมาย พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) (Onsite) ปี 2566 รุ่นที่ 1

รุ่นที่ 1 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

หลักสูตร เทคนิคการออกแบบและจัดทำแบบฟอร์ม/เอกสาร PDPA ให้ชอบด้วยกฎหมาย (Onsite) ปี 2566 รุ่นที่ 1

รุ่นที่ 1 วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2566

หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (Onsite) ปี 2566 รุ่นที่ 1

รุ่นที่ 1 วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2566

ภาพกิจกรรม