บริการของหน่วยงาน

OUR SERVICES

การสร้างเครื่องมือวัดทัศนคติและพฤติกรรมในการทำงาน รุ่นที่ 1

อบรมวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2567

Intelligent Data Analytics: From Theory to Practice

อบรมวันที่ 26 กรกฎาคม - 24 สิงหาคม 2567

การสร้างแรงบันดาลใจให้ตนเองและผู้อื่น เพื่อการสร้างทีม รุ่นที่ 3

อบรมวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

เทคนิคการจัดทำ TOR ที่มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 5

อบรมวันที่ 23 กรกฎาคม 2567

ภาพกิจกรรม