Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

(เพิ่มเติม) หลักสูตรอบรมประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561

สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ ขอเพิ่มเติมรายชื่อหลักสูตรการอบรมประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ขอยกเลิกหลักสูตรการจัดอบรมประจำเดือนกันยายน จำนวน 7 หลักสูตร

สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ ขอยกเลิกการจัดอบรมหลักสูตร “การจัดทำแผนการพัฒนารายบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (IDP) รุ่นที่ 5” , หลักสูตร “การวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมเพื่อจัดทำเส้นทางการฝึกอบรม รุ่นที่ 10” , หลักสูตร “กลยุทธ์การเป็นวิทยากรมืออาชีพ (TRAIN THE TRAINER)” , หลักสูตร “ศิลปะการพัฒนาหัวหน้างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน รุ่นที่ 80”  และ หลักสูตร "การประเมินผลการลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์"

รายละเอียด
งานสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับผู้บริหารของบริษัทเอกชนไทย HRD (ลงทะเบียนฟรี)

เชิญเข้าร่วมสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับผู้บริหารของบริษัทเอกชนไทย HRD ในวันที่  24 กันยายน 2561  ตั้งแต่เวลา 9.00 - 12.00 น.  ณ ห้องประชุมประภาศน์อวยชัย ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

รายละเอียด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการ จัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

รายละเอียด

ภารกิจ

วิจัยและวิชาการ

มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณจากแหล่งทุนต่างๆ ดำเนินโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ หรือได้รับมอบหมาย จัดสรรทุนวิจัยจากกองทุนวิจัยของหน่วยงาน การทำสัญญารับทุนวิจัย การติดตามงานวิจัยที่ได้รับทุน การสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยหรือวิชาการ การสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือวิชาการ การเห็บรวบรวมผลงานวิจัย การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ โครงการวารสาร HR intelligence และปฎิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

พัฒนาคนและองค์กร

มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการจัดทำโครงการ การวิเคราะห์หาความต้องการอบรม (Training Need) และการพัฒนาหลักสูตรต่างๆ ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทั้งหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว การจัดโครงการพัฒนาบุคลากรให้แก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมทั้งจัดโครงการอบรมให้แก่หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน (In-house Training) จัดโครงการฝึกอบรมด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้แก่บุคคลทั่วไปทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และโครงการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนาคนและองค์กร งานวิเคราะห์และติดตามประเมินผลในลักษณะของโครงการเลี้ยงตัวเอง และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริการสังคมและชุมชน

มีอำนาจหน้าที่ให้บริการความรู้แก่ประชาชนทุกระดับโดยไม่เลือกเพศและวัยเป็นการให้บริการแบบไม่หวังผลกำไร ในลักษณะโครงการฝึกอบรม สัมมนา การบรรยายพิเศษ หรือการอภิปราย โดยจัดเองและร่วมมือกับหน่วยงานภายในหรือหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งภาครัฐและเอกชน หรือเครือข่ายต่างๆ ที่มีข้อตกลงร่วมกับสถาบัน การให้บริการความรู้ทางวิชาการผ่านสื่อต่างๆ รวมทั้งการติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้รับบริการ และปฎิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

การบริหารจัดการ

ดำเนินการด้านงานธุรการและบุคคล ด้านแผนและงบประมาณ ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ด้านสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ และปฎิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักสูตร : เทคนิคการฝึกสอนแนะนำงาน

 หลักสูตร : เทคนิคการฝึกสอนแนะนำงาน (Coaching Technique) วิทยากร : อาจารย์อภิชัย สุทธาโรจน์ อบรม ณ ห้องประชุม ประภาศน์ อวยชัย ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จัดอบรมให้กับสำนักอำนวยการประจำศาลฎีกา 

More Detail
หลักสูตร : เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ รุ่นที่ 58

 วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมโครงการบริการวิชาการ หลักสูตร : เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ รุ่นที่ 58 วิทยากร : ดร.สุรชาติ กิ่มมณี อบรม ณ ห้องประชมุ ประภาศน์ อวยชัย ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยการอบรมครั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างดีจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพราะเป็นหลักสูตรที่เน้นความสำคัญของการบริหารงานและเวลา พร้อมมีการแลกเปลี่ยนคำถาม - คำตอบในหัวข้อประเด็นต่างๆที่ผู้เข้าอบรมสนใจ เพื่อให้เกิดแนวคิดคำตอบในรุปแบบใหม่ และนำความรู้กลับไปประยุกต์กับงานตนเองให้เกิดประโยชน์ต่อไป

รายละเอียด
หลักสูตร : การปรับปรุงกระบวนงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รุ่นที่ 6

 วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2561 สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมโครงการบริการวิชาการ หลักสูตร : การปรับปรุงกระบวนงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รุ่นที่ 6 วิทยากร : ดร.อธิคม เกียรตวิรกาญจน์ อบรม ณ โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยการอบรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากหน่วยงานภาครับและเอกชนเป็นอย่างดี เพราะเป็นหลักสูตรที่ทางอาจารย์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการปรับปรุงกระบวนงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาจารย์จะเน้นแนวคิดแบบใหม่โดยการให้ผู้เข้าอบรมนั้นร่วมกัน work shop กับโจทย์และปัญหาต่างๆที่ตนเองได้รับ เพื่อออกมานำเสนอถึงแนวคิด วิเคราะห์ การปรับปรงแก้ไขของแต่ละกลุ่มให้ผลงานนั้นๆออกมามีประสิทธิภาพ และนำความรู้ที่ได้จากอบรมครั้งนำกลับไปใช้ประโยชน์ต่องานตนเองและพัฒนาคนและองค์กรต่อไปครับ

รายละเอียด
หลักสูตร : การบริหารบุคคลอย่างไรให้งานได้ผลคนเป็นสุขและมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 30

 วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561 สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมโครงการบริการวิชาการ หลักสูตร : การบริหารบุคคลอย่างไรให้งานได้ผลคนเป็นสุขและมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 30 วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรอร วัดขนาด อบรม ณ หอ้ งประชุม ประภาศน์ อวยชัย ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยการอบรมหลักสูตรนี้ยังคงได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างดี เพราะเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ได้แนะแนวแนวคิดใหม่ๆให้ตรงกับความต้องการของผู้อบรม พร้อมทั้งมีภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้กับผู้เข้าอบรมนั้นได้มีกิจกรรมร่วมกัน โดยมีการ work shop ตามโจทย์ที่ได้รับพร้อมคำแนะนำจากอาจารย์และผู้เข้าอบรมเอง เพื่อนำผลงานที่เราเสนอในครั้งนี้กลับไปประยุกต์ปรับปรุงแก้ไขพัฒนางานของตนเองให้เกิดประโยชน์ต่อไป

รายละเอียด

บริการ