หลักสูตร เทคนิคการออกแบบและจัดทำแบบฟอร์ม/เอกสาร PDPA ให้ชอบด้วยกฎหมาย ปี 2565 รุ่นที่ 1

รุ่นที่ 1 อบรมวันที่ 29-30 มิถุนายน 2565

หลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และรายงานการประชุมที่เป็นเลิศ (ออนไลน์) ปี 2565 รุ่นที่ 2

รุ่นที่ 2 อบรมวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2565

หลักสูตร การออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมและการพัฒนาหลักสูตรแบบ Micro Learning (ออนไลน์) ปี 2565 รุ่นที่ 2

รุ่นที่ 2 อบรมวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2565

หลักสูตร OKR และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สู่องค์กรสมรรถนะสูง (ออนไลน์) ปี 2565 รุ่นที่ 2

รุ่นที่ 2 อบรมวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2565

ภาพกิจกรรม