บริการของหน่วยงาน

OUR SERVICES

แจ้งเปลี่ยนแปลงวันจัดอบรม หลักสูตรปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560 (ออนไลน์)

หลักสูตรปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560 (ออนไลน์) แจ้งเปลี่ยนแปลงวันจัดอบรม เป็น วันที่ 26 กันยายน 2563

แจ้งเปลี่ยนแปลงวันจัดอบรม หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพนักวิเคราะห์นโยบายและแผนให้มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 2

หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพนักวิเคราะห์นโยบายและแผนให้มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 2**แจ้งเปลี่ยนแปลงวันจัดอบรม** เป็น วันที่ 23-24 กันยายน 2563

(Online Course) Lifelong Series III : การพัฒนาทักษะ E - Commerce เปิดร้านค้าออนไลน์ ให้กับผู้สูงอายุและคนพิการ

สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

อบรมฟรี! มธ. ท่าพระจันทร์ สัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง การศึกษาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชนและผู้สูงอายุในครอบครัวแหว่งกลางในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในประเทศไทย

วันพุธ ที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ มธ. ท่าพระจันทร์

ภาพกิจกรรม