ผู้บริหาร
ศ.ดร.ธีระ สินเดชารักษ์

ผู้อำนวยการสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์

   02-613-3301 (ต่อ 0)

ผศ.ปานรัตน์ นิ่มตลุง

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

   02-613-3820 (ต่อ 400)

ผศ.ดร.ปกป้อง ส่องเมือง

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและสารสนเทศ

   02-613-3820 (ต่อ 0)

ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ หนุนภักดี

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการสังคมและชุมชน

   02-613-3820 (ต่อ 0)

คุณนพรุจ จำปาพั้ว

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคนและองค์กร

   02-613-3820 (ต่อ 0)

น.ส.สดศรี ทับสุทธิ์

เลขานุการสถาบัน

   02-613-3820 (ต่อ 111)

ฝ่ายวิจัย
ดร.ยุรนันท์ ตามกาล

นักวิจัยชำนาญการ

   02-613-3306 (ต่อ 0)

รายละเอียด
น.ส.อุไรวรรณ รุ่งไหรัญ

นักวิจัยชำนาญการ

   02-613-3306 (ต่อ 0)

รายละเอียด
น.ส.คริษฐา อ่อนแก้ว

นักวิจัยชำนาญการ

   02-613-3306 (ต่อ 0)

รายละเอียด
งานพัฒนาคนและองค์กร
นางวีนัส ลำทา

หัวหน้างานพัฒนาคนและองค์กร

   02-613-3820 (ต่อ 333)

น.ส.สุดาวดี หลิมเลิศรัตน์

หัวหน้าหมวดบริการวิชาการสาธารณะ

   0 85914 8136, 0 2613 3820 (ต่อ 305)

น.ส.อารียา จันทร์หอมกุล

นักวิชาการศึกษา

   0957120885, 02-6133820-3 (ต่อ 304)

น.ส.ดารารัตน์ โชติรัตน์

นักวิชาการศึกษา

   026133820 (ต่อ 304)

น.ส.อัญชลี แก้วตา

นักวิชาการศึกษา

   0 88236 5799, 0-2613-3820 (ต่อ 305)

น.ส.จิราวรรณ์ ทศไกร

นักวิชาการศึกษา

   0836424228, 026133820 (ต่อ 302)

งานบริการสังคมและชุมชน
นางศรีรัตน์ ขันธมาลัย

หัวหน้างานบริการสังคมและชุมชน

   02-613-3820 (ต่อ 444)

น.ส.ศิริพร ยังธินะ

รักษาการหัวหน้าหมวดความร่วมมือและพัฒนาคุณภาพชีวิต

   080-300-4139 , 02-613-3820-3 (ต่อ 105)

นายอิสรานุวัฒน์ ศรีคุณ

รักษาการหัวหน้าหมวดบริการความรู้และติดตามผล

   02-613-3820 (ต่อ 306)

น.ส.วิปัศยา เบาสันเทียะ

นักวิชาการศึกษา

   085-927-0795, 02 613 3820 -3 (ต่อ 104)

น.ส.ปวีณา จันทราภิรมย์

นักวิชาการศึกษา

   08 2241 2212 , 02 613 3820-3 (ต่อ 104)

งานวิชาการและสนับสนุนการวิจัย
นางชญานันท์ พรหมมาศ

หัวหน้างานวิชาการและสนับสนุนการวิจัย และรักษาการหัวหน้าหมวดสนับสนุนงานวิจัย

   026133308 (ต่อ 0)

น.ส.วิมลรัตน์ ส่องแสงวิจิตร

หัวหน้าหมวดดิจิทัลแพลตฟอร์ม

   026133305 (ต่อ 0)

น.ส.นวรัตน์ เทียนขาว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

   026133306 (ต่อ 0)

นายศุภชัย นาสมวาส

นักวิชาการศึกษา

   02-613-3820 (ต่อ 303)

งานบริหารสำนักงาน
นายชินกฤต คงเจริญพร

หัวหน้างานบริหารสำนักงาน

   02-613-3820 (ต่อ 222)

นางศิริรัตน์ ศรีสกุลวิวัฒน์

หัวหน้าหมวดคลัง

   02-613-3820 (ต่อ 110)

น.ส.ชิดชนก ตลึงจิตร

รักษาการหัวหน้าหมวดบริหารและยุทธศาสตร์

   02-613-3820 (ต่อ 109)

นางวัลลา จันทร์เปีย

นักทรัพยากรมนุษย์ชำนาญการ

   02-613-3820 (ต่อ 106)

น.ส.สมสุข จันทศร

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

   02-613-3820 (ต่อ 106)

น.ส.อรุณี สุจริตในธรรม

ผู้ปฎิบัติงานบริหารชำนาญงาน

   02-613-3820 (ต่อ 102)

นางสาวนันท์ณภัสร ธัชภัทร์ปกรณ์

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

   02-613-3820 (ต่อ 107)

นายสงกรานต์ อมาตยกุล

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฎิบัติการ

   02-613-3019 (ต่อ 302)

นายพีรณัฐ ศิริวัชราวงศ์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

   02-613-3820 (ต่อ 306)

น.ส.สกุลลักษณ์ จันทร์สุวรรณ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

   02-613-3820 (ต่อ 104)

นายศุภชัย ตั๋นก้อน

นักประชาสัมพันธ์

   026133820 (ต่อ 102)

น.ส.นุชนาถ ศรีสวัสดิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

   02-613-3820 (ต่อ 0)

น.ส.วรรณา รอดพ้นภัย

ผู้ปฎิบัติงานบริหาร

   02-6133820 (ต่อ 102)

นางสาวชลิตา ครุฑวิมาน

นักวิชาการเงินและบัญชี

   02-613-3820 (ต่อ 107)

น.ส.ณัฐพัชร์ วรพัฒน์พิมุข

นักวิชาการเงินและบัญชี

   02-613-3820 (ต่อ 108)

น.ส.พรนลิน ไชยเรศ

นักวิชาการเงินและบัญชี

   02-613-3820 (ต่อ 109)

นายวิชัย น่าชม

พนักงานขับรถ

นายนิพนธ์ วงศ์จันทร์

พนักงานขับรถ