ผู้บริหาร
อาจารย์ ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์

ผู้อำนวยการสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์

   02-613-3301 (ต่อ 0)

นางฉันทิชา ศรีโยธิน

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

   02-613-3308 (ต่อ 0)

น.ส.สดศรี ทับสุทธิ์

รักษาการในตำแหน่งเลขานุการสถาบัน

   02-613-3820 (ต่อ 111)

งานยุทธศาสตร์และบริหารสำนักงาน
นายชินกฤต คงเจริญพร

หัวหน้างานยุทธศาสตร์และบริหารสำนักงาน

   02-613-3305 (ต่อ 0)

นายอิสรานุวัฒน์ ศรีคุณ

หัวหน้าหมวดกฎหมาย ระเบียบและบริหารสัญญา

   02-613-3820 (ต่อ 203)

น.ส.ชิดชนก ตลึงจิตร

นักวิชาการเงินและบัญชี

น.ส.สมสุข จันทศร

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นายสงกรานต์ อมาตยกุล

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฎิบัติการ

   02-613-3019 (ต่อ 0)

น.ส.กีรัตยา ดาบทอง

นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ

นายพีรณัฐ ศิริวัชราวงศ์

นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ

   02-613-3820 (ต่อ 301)

น.ส.สกุลลักษณ์ จันทร์สุวรรณ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

น.ส.พรนลิน ไชยเรศ

นักวิชาการเงินและบัญชี

น.ส.ณัฐพัชร์ วรพัฒน์พิมุข

นักวิชาการเงินและบัญชี

น.ส.วรรณา รอดพ้นภัย

ผู้ปฎิบัติงานบริหาร

   02-6133820 (ต่อ 101)

นายวิชัย น่าชม

พนักงานขับรถ

   02-613-3820 (ต่อ 104)

นายนิพนธ์ วงศ์จันทร์

พนักงานขับรถ

   02-613-3820 (ต่อ 104)

งานดิจิทัลแพลตฟอร์ม
นางชญานันท์ พรหมมาศ

หัวหน้างานดิจิทัลแพลตฟอร์ม

   026133820-3 (ต่อ 304)

น.ส.วิมลรัตน์ ส่องแสงวิจิตร

นักวิชาการศึกษา

   0892982416, 026133820 (ต่อ 302)

นายศุภชัย ตั๋นก้อน

นักประชาสัมพันธ์

   026133820 (ต่อ 102)

นายศุภชัย นาสมวาส

นักวิชาการศึกษา

   02-613-3820 (ต่อ 102)

น.ส.นวรัตน์ เทียนขาว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

   0 2613 3820 (ต่อ 301)

น.ส.นุชนาถ ศรีสวัสดิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานพัฒนาคนและองค์กร
นางวีนัส ลำทา

หัวหน้างานพัฒนาคนและองค์กร

   02-613-3820 (ต่อ 333)

น.ส.สุดาวดี หลิมเลิศรัตน์

นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ

   0 85914 8136, 0 2613 3820 (ต่อ 302)

น.ส.อารียา จันทร์หอมกุล

นักวิชาการศึกษา

   0957120885, 02-6133820-3 (ต่อ 303)

น.ส.ดารารัตน์ โชติรัตน์

นักวิชาการศึกษา

   026133820 (ต่อ 103)

น.ส.อัญชลี แก้วตา

นักวิชาการศึกษา

   0 88236 5799, 0-2613-3820 (ต่อ 302)

งานบริการสังคมและชุมชน
นางศรีรัตน์ ขันธมาลัย

หัวหน้างานบริการสังคมและชุมชน

   02-613-3820 (ต่อ 444)

น.ส.ศิริพร ยังธินะ

นักวิชาการศึกษา

   0803004139 , 026133820-3 (ต่อ 104)

นางวัลลา จันทร์เปีย

นักทรัพยากรมนุษย์ชำนาญการ

   02-613-3820 (ต่อ 106)

น.ส.อรุณี สุจริตในธรรม

ผู้ปฎิบัติงานบริหารชำนาญงาน

   02-613-3820 (ต่อ 101)

น.ส.จิราวรรณ์ ทศไกร

นักวิชาการศึกษา

   0836424228, 026133820 (ต่อ 202)

น.ส.วิปัศยา เบาสันเทียะ

นักวิชาการศึกษา

   085-927-0795, 0 2613 3820 -3 (ต่อ 201)

น.ส.ปวีณา จันทราภิรมย์

นักวิชาการศึกษา

   08 2241 2212 , 02 613 3820-3 (ต่อ 104)

หมวดวิจัย
ดร.ยุรนันท์ ตามกาล

หัวหน้าหมวดวิจัย

รายละเอียด
นายกิตติภูมิ วิเศษศักดิ์

นักวิจัยชำนาญการพิเศษ

   02-613-3305 (ต่อ 0)

รายละเอียด
น.ส.อุไรวรรณ รุ่งไหรัญ

นักวิจัยชำนาญการ

   -026133306 (ต่อ 0)

รายละเอียด
น.ส.คริษฐา อ่อนแก้ว

นักวิจัยชำนาญการ

รายละเอียด
หมวดคลังและพัสดุ
นางศิริรัตน์ ศรีสกุลวิวัฒน์

หัวหน้าหมวดคลังและพัสดุ

   02-613-3820 (ต่อ 110)

น.ส.นันท์ณภัสร ธัชภัทร์ปกรณ์

นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ

นางชลิตา ครุฑวิมาน

นักวิชาการเงินและบัญชี

   026133820 (ต่อ 108)