ผู้บริหาร
อาจารย์ ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์

ผู้อำนวยการสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์

   02-613-3301 (ต่อ 0)

นางฉันทิชา ศรีโยธิน

เลขานุการสถาบัน

   02-613-3308 (ต่อ 0)

งานวิจัยและวิชาการ
นายกิตติภูมิ วิเศษศักดิ์

นักวิจัยชำนาญการพิเศษ

   02-613-3305 (ต่อ 0)

รายละเอียด
ดร.ยุรนันท์ ตามกาล

นักวิจัยชำนาญการ

รายละเอียด
น.ส.อุไรวรรณ รุ่งไหรัญ

นักวิจัยชำนาญการ

   -026133306 (ต่อ 0)

รายละเอียด
น.ส.คริษฐา อ่อนแก้ว

นักวิจัยชำนาญการ

รายละเอียด
นายนิวาน ผลพันธิน

นักวิจัยชำนาญการ

   02-613-3305 (ต่อ 0)

รายละเอียด
น.ส.ขวัญสุดา เชิดชูงาม

นักวิจัยปฎิบัติการ

รายละเอียด
นายชินกฤต คงเจริญพร

นักวิชาการศึกษา

   02-613-3305 (ต่อ 0)

งานพัฒนาคนและองค์กร
นางวีนัส ลำทา

หัวหน้างานพัฒนาคนและองค์กร

   02-613-3820 (ต่อ 333)

นางชญานันท์ พรหมมาศ

นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ

   026133820-3 (ต่อ 304)

น.ส.จิราวรรณ์ ทศไกร

นักวิชาการศึกษา

   0836424228, 026133820 (ต่อ 202)

น.ส.วิมลรัตน์ ส่องแสงวิจิตร

นักวิชาการศึกษา

   0892982416, 026133820 (ต่อ 104)

น.ส.นวรัตน์ เทียนขาว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

   0 2613 3820 (ต่อ 301)

นายพีรณัฐ ศิริวัชราวงศ์

นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ

   02-613-3820 (ต่อ 301)

น.ส.ดารารัตน์ โชติรัตน์

นักวิชาการศึกษา

   026133820 (ต่อ 103)

น.ส.อารียา จันทร์หอมกุล

นักวิชาการศึกษา

   0957120885, 02-6133820-3 (ต่อ 303)

น.ส.สุดาวดี หลิมเลิศรัตน์

นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ

   0 85914 8136, 0 2613 3820 (ต่อ 302)

น.ส.อัญชลี แก้วตา

นักวิชาการศึกษา

   0 88236 5799, 0-2613-3820 (ต่อ 302)

งานบริการสังคมและชุมชน
นายอิสรานุวัฒน์ ศรีคุณ

วิทยากร

   02-613-3820 (ต่อ 203)

น.ส.วิปัศยา เบาสันเทียะ

นักวิชาการศึกษา

   085-927-0795, 0 2613 3820 -3 (ต่อ 201)

น.ส.ปวีณา จันทราภิรมย์

นักวิชาการศึกษา

   08 2241 2212 , 02 613 3820-3 (ต่อ 104)

น.ส.ศิริพร ยังธินะ

นักวิชาการศึกษา

   0803004139 , 026133820-3 (ต่อ 104)

งานบริหารสำนักงาน
น.ส.สดศรี ทับสุทธิ์

หัวหน้างานบริหารสำนักงาน

   02-613-3820 (ต่อ 111)

นางศิริรัตน์ ศรีสกุลวิวัฒน์

นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ

   02-613-3820 (ต่อ 110)

น.ส.เพ็ญศรี แก้วหาวงษ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

   02-613-3820 (ต่อ 106)

น.ส.วรรณา รอดพ้นภัย

ผู้ปฎิบัติงานบริหาร

   02-6133820 (ต่อ 101)

น.ส.สมสุข จันทศร

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางวัลลา จันทร์เปีย

นักทรัพยากรมนุษย์ชำนาญการ

   02-613-3820 (ต่อ 106)

น.ส.อรุณี สุจริตในธรรม

ผู้ปฎิบัติงานบริหารชำนาญงาน

   02-613-3820 (ต่อ 101)

น.ส.กีรัตยา ดาบทอง

นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ

นายสงกรานต์ อมาตยกุล

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฎิบัติการ

   02-613-3019 (ต่อ 0)

น.ส.นันท์ณภัสร ธัชภัทร์ปกรณ์

นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ

น.ส.พรนลิน ไชยเรศ

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางชลิตา ครุฑวิมาน

นักวิชาการเงินและบัญชี

   026133820 (ต่อ 108)

น.ส.ชิดชนก ตลึงจิตร

นักวิชาการเงินและบัญชี

น.ส.สกุลลักษณ์ จันทร์สุวรรณ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

น.ส.นุชนาถ ศรีสวัสดิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายศุภชัย ตั๋นก้อน

นักวิชาการเผยแพร่

   026133820 (ต่อ 102)

นายศุภชัย นาสมวาส

นักวิชาการศึกษา

   02-613-3820 (ต่อ 102)

น.ส.ณัฐพัชร์ วรพัฒน์พิมุข

นักวิชาการเงินและบัญชี

นายวิชัย น่าชม

พนักงานขับรถ

   02-613-3820 (ต่อ 104)

นายนิพนธ์ วงศ์จันทร์

พนักงานขับรถ

   02-613-3820 (ต่อ 104)

งานทั่วไป
นางศรีรัตน์ ขันธมาลัย

หัวหน้างานทั่วไป

   02-613-3820 (ต่อ 444)