ประวัติและความเป็นมา (HISTORY)

สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ เป็นสถาบันที่จัดตั้งขึ้นจากการควบรวมกันของสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม กับ สถาบันทรัพยากรมนุษย์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560

โดยมีการแบ่งโครงสร้างการบริหารงานสำนักงานเลขานุการสถาบัน เป็น 4 งาน ได้แก่

 1. งานวิจัยและวิชาการ 
 2. งานพัฒนาคนและองค์กร 
 3. งานบริการสังคมและชุมชน 
 4. งานบริหารสำนักงาน
วิสัยทัศน์ (VISION)

“สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ เป็นสถาบันหลักแห่งการยกระดับศักยภาพให้ทรัพยากรมนุษย์ แห่งอนาคตไทยและอาเซียน”

พันธกิจ (MISSION)

สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์มีภารกิจรับผิดชอบ ดำเนินการสร้าง พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านทรัพยากรมนุษย์ผ่านงานวิจัยและวิชาการ จัดกิจกรรมบริการวิชาการสู่สังคมและชุมชนเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต บนรากฐานของสังคมแห่งการเรียนรู้ ตลอดจนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยตามที่ได้รับมอบหมาย

ค่านิยมหลัก (CORE VALUE)

NEXT

 • N     (Network Communication)
  • การสร้างเครือข่ายการทำงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในภายนอกองค์กร รวมถึงการมุ่งเน้นให้บุคลากรมีการมีทักษะในการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ
    
 • Ex   (Experience learning)
  • การส่งเสริมให้บุคลากรสร้างกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์เดิมมาบูรณาการเพื่อสร้างการเรียนรู้ใหม่ๆ
    
 • T     (Teamwork)
  • ทำงานเป็นทีม/การที่บุคลากรมีความรักสามัคคีกัน ร่วมแรงร่วมใจในการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกัน