หลักสูตร การบริหารการบริการ และการจัดการข้อร้องเรียนในยุคดิจิทัล (ออนไลน์) ปี 2565 รุ่นที่ 1

รุ่นที่ 1 อบรมวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2565

หลักสูตร ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560 (ออนไลน์) ปี 2565 รุ่นที่ 1

รุ่นที่ 1 อบรมวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565

หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารสัญญาภาครัฐอย่างมืออาชีพ (ออนไลน์) ปี 2565 รุ่นที่ 1

รุ่นที่ 1 อบรมวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอผลงานให้โดนใจผู้ฟัง (ออนไลน์) ปี 2565 รุ่นที่ 1

รุ่นที่ 1 อบรมวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2565

ภาพกิจกรรม