Loading...

ประวัติและความเป็นมา (History)

สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ เป็นสถาบันที่จัดตั้งขึ้นจากการควบรวมกันของสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม กับ สถาบันทรัพยากรมนุษย์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560

โดยมีการแบ่งโครงสร้างการบริหารงานสำนักงานเลขานุการสถาบัน เป็น 4 งาน ได้แก่

1. งานวิจัยและวิชาการ

2. งานพัฒนาคนและองค์กร

3. งานบริหารสังคมและชุมชน

4. งานบริหารสำนักงาน

วิสัยทัศน์ (Vision)

“สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์เป็นสถาบันหลักของประเทศในการชี้นำและมีชื่อเสียงด้านทรัพยากรมนุษย์ในระดับชาติ”

พันธกิจ (Mission)

สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์มีภารกิจรับผิดชอบดำเนินการสร้าง พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านทรัพยากรมนุษย์ผ่านงานวิจัยและวิชาการ จัดกิจกรรมบริการวิชาการสู่สังคมและชุมชนเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต บนรากฐานของสังคมแห่งการเรียนรู้ ตลอดจนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยตามที่ได้รับมอบหมาย

ค่านิยมหลัก (Core Value)

SPECIAL

 

1. Service Mind  มีใจบริการ   หมายถึง การที่บุคลากรมีจิตใจรักในการบริการ มีความเต็มใจความกระตือรือร้น และมุ่งมั่น ที่จะให้บริการแก่ผู้รับบริการทุกระดับให้เกิดความพึงพอใจ

2. Professionalism เป็นผู้เชี่ยวชาญ มีความเป็นมืออาชีพ หมายถึง  บุคลากรมีความรู้ความสามารถในงานที่ตนได้รับมอบหมายหรือที่รับผิดชอบอย่างถ่องแท้และสามารถบริหารจัดการให้งานดำเนินไปอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

3.  Enthusiasm  มีความกระตือรือร้น หมายถึง การที่บุคลากรมีความกระตือรือร้น มีความใส่ใจในการทำงาน เพื่อให้บรรลุความสำเร็จ

4. Creativity มีความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง การที่บุคลากรเป็นคนช่างคิด   ช่างสังเกต และมีแนวคิดสิ่งใหม่ๆ  เพื่อพัฒนาการทำงานไม่ยึดติดกับประสบการณ์หรือบริการที่ทำอยู่เดิม   

5. IT Literacy รอบรู้ด้าน IT   หมายถึง การที่บุคลากรมีทักษะ ในการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ  และมีความสนใจต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างสม่ำเสมอ 

6. Accountability  การรับผิด รับชอบ   หมายถึง  การที่บุคลากรของสถาบันมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อหน้าที่ๆได้รับมอบหมาย และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

7. Loyalty ความซื่อสัตย์ ความภักดีต่อองค์กร หมายถึง  บุคลากรมีความรักและภาคภูมิใจในความเป็นบุคลากรขององค์กร มีความจงรักภักดีต่อองค์กรทำงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ เพื่อให้องค์กรมีความเจริญก้าวหน้า

 

นโยบาย แนวทาง และ การดำเนินงานของสถาบัน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาต่อสังคมไทยและสังคมโลก

เป้าประสงค์

          1) ผลิตผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล  และนำไปใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการและยั่งยืน

นโยบาย/แนวทางการบริหารของหน่วยงาน

1.  ส่งเสริมการทำงานวิจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพสูง

2.  มุ่งเน้นงานวิจัยที่มีคุณภาพสามารถตีพิมพ์ในระดับประเทศและนานาชาติ

3.  ปรับปรุงกฎเกณฑ์การให้ทุนวิจัยที่ชัดเจนมุ่งเน้นผลกระทบที่จะเกิดขึ้น สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงและคำนึงถึงคุณภาพของงานวิจัย เช่นงานวิจัยที่นำสังคมในด้านทรัพยากรมนุษย์, SDG กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, ประชาคมอาเซียนและการรวมกลุ่มอนุภูมิภาค, การพัฒนาประเทศไทยตามแนวทาง 4.0, การบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติ,เขตเศรษฐกิจพิเศษรวมถึงงานวิจัยเชิงพื้นที่ เป็นต้น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกประเทศ

เป้าประสงค์

          2) ผลักดันให้เกิดการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ทั้งระดับหน่วยงานและระดับบุคคล

นโยบาย/แนวทางการบริหารของหน่วยงาน

1.  การสร้างเครือข่ายเชิงยุทธศาสตร์ และ การแลกเปลี่ยนข้อมูล เป็นการดำเนินการเพื่อสร้างเครือข่ายในการทำงาน เนื่องจากงานด้านการฝึกอบรมเป็นงานด้านการบริการ ดังนั้นการมีหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์จะทำให้การทำงานมีความคล่องตัว เข้าถึงเป้าหมายได้ถูกกลุ่ม ลดระยะเวลาของการทำงานและต้นทุน

2.  การผลักดันให้เกิดความร่วมมือกับบุคลากรของแต่ละคณะที่มีความรู้ความชำนาญในแต่ละสาขาแต่อาจไม่มีโอกาสในการถ่ายทอดความรู้ในลักษณะของการฝึกอบรม และพัฒนารูปแบบของ sharingประโยชน์ระหว่างผู้ริเริ่มโครงการกับสถาบันฯ เพื่อให้เกิดการจูงใจให้คณาจารย์ที่มีศักยภาพมาร่วมงานกับสถาบันฯ

3.  การขยายเครือข่าย โดยเฉพาะการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งในด้านการวิจัยและการฝึกอบรม โดยการทำงานร่วมกับนักวิชาการต่างประเทศ หรือองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อให้เกิดหลักสูตรที่ทันสมัย ตรงกับความต้องการของตลาดในอนาคต และอีกทางหนึ่งเป็นการยกระดับคะแนนการประเมินจัดอันดับให้กับทั้งสถาบันและมหาวิทยาลัย (เช่น QS ranking)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการวิชาการและบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐานสากล

เป้าประสงค์

          3) เพื่อให้บริการวิชาการที่หลากหลายด้วยคุณภาพแก่ชุมชนและสังคม

          4) เพื่อให้บริการที่เป็นเลิศด้านการรักษาพยาบาล การฟื้นฟู ป้องกัน และการสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชน ด้วยคุณภาพตามมาตรฐานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)

นโยบาย/แนวทางการบริหารของหน่วยงาน

1.  การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมที่ทันสมัย โดยหลักสูตรต้องตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและภูมิภาค อนุภูมิภาค ยุทธศาสตร์ของประเทศ ภาคธุรกิจ หลักสูตรต้องมีการชี้นำสังคมและเป็นนวัตกรรมทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยเป็นการจัดอบรมให้กับบุคลทั่วไปและเป็นการเฉพาะองค์กรรวมถึงการให้บริการด้านการให้คำปรึกษาในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

2.  มีระบบการตั้งราคาหลักสูตรการฝึกอบรมที่เหมาะสม

3.  ส่งเสริมงานด้านการบริการสังคมที่จะมีผลกระทบเชิงบวกที่สูงต่อสถาบันฯและมหาวิทยาลัยโดยมีการกำหนดในเชิงยุทธศาสตร์ว่าจะทำหรือไม่ทำงานบริการสังคมในลักษณะใด เพื่อให้เกิดการมุ่งเป้าที่ชัดเจน มีผลกระทบที่สูง และเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

4.  ขยายฐานการฝึกอบรมกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มCLMV

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 มุ่งสู่ความมั่นคง ยั่งยืน ด้วยการบริหารจัดการที่ทันสมัย

เป้าประสงค์

          5) พัฒนาระบบงานและศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน

นโยบาย/แนวทางการบริหารของหน่วยงาน

1.  ยึดหลักการบริหารที่ใช้หลักการบริหารจัดการที่ดี (good governance) ในการบริหารงานทั้งหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า

2.  การจัดทำยุทธศาสตร์และการจัดโครงสร้างองค์กรให้สอดรับภารกิจ โดยประเมินจากภารกิจตามพันธกิจและตามยุทธศาสตร์เดิมเป็นตัวตั้งและทบทวนยุทธศาสตร์ใหม่โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารบุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง (stakeholders) โดยมีประเด็นที่ท้าทายสอดรับกับภารกิจใหม่ และสถานการณ์ใหม่ๆในด้านการฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศและภูมิภาค

3.  การจัดโครงสร้างองค์กรและภาระงาน แผนพัฒนาบุคลากรโดยคำนึงถึงโครงสร้างที่เอื้อต่อการทำงาน มีภาระงานที่ไม่ทับซ้อนจนเกินไปมีการแบ่งภาระงานที่เหมาะสมตามความรู้ความสามารถ

4.  การทำJob Description ตามตำแหน่งงานและใช้เป็นเครื่องมือในการทำแผนพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

5.  การสร้างทีม (Team Building) การจัดทำยุทธศาสตร์สถาบันฯโดยการมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดการทำงานเป็นทีม ตามภารกิจเดิมและ/หรือภารกิจที่มีการมอบหมายใหม่ และให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของสถาบัน มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่พึงประสงค์และระบบการสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพโดยอาศัยเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือช่วย

6.  การปรับปรุง กฎเกณฑ์ เพื่อการกำกับ การส่งเสริม มากกว่าการจับผิดหรือการลงโทษ โดยเป็นการปรับปรุงกฎ ระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการทำงานและเอื้ออำนวยต่อการทำงานเชิงรุก

7.  การทำงานแบบมืออาชีพและการจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร เป็นการสร้างระบบและกิจกรรมเพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในองค์กรเพื่อให้บุคลากรทราบถึงภารกิจหน้าที่ของบุคลากรในทีม มีการจัดทำคู่มือการทำงาน เพื่อให้องค์ความรู้อยู่กับองค์กรและบุคลากรผู้จัดทำสามารถนำไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี

8.  มีการจัดระบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่สะท้อนผลการทำงานของบุคลากรในแต่ละปีและมีความเป็นธรรม และมีระบบแรงจูงใจ(incentive) ที่สอดคล้องกับผลประกอบการของสถาบันและผลการปฏิบัติงาน

9.  มุ่งเน้นให้บุคลากรมีแนวคิดและการปฏิบัติงานของการให้บริการที่เป็นเลิศ

10.  การส่งเสริมการพัฒนาความสามารถของบุคลากรของสถาบันฯให้มีความสามารถที่สูงขึ้น สามารถรองรับกับภารกิจใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยเป็นการพัฒนาตามสายงาน มีเป้าหมายของการพัฒนาบุคลากรทั้งในด้านการฝึกอบรม การศึกษาต่อ เพื่อรองรับกับภารกิจของสถาบันฯ เช่น การฝึกอบรม การให้ทุนการศึกษา

11.  การวางแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงและความเสียหายกับองค์กรในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยเป็นการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรของสถาบันฯ

12.  การบริหารจัดการงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพย์สินของสถาบันฯ ให้มีดอกผลที่งอกเงยเพื่อใช้สนับสนุนการทำงานของสถาบันฯโดยมีการตั้งคณะกรรมการเพื่อการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสร้างระบบการบริหารจัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส รวมถึงการจัดหางบประมาณเงินทุนทั้งจากภายในและภายนอกเพื่อใช้ในการพัฒนางานวิจัยและการบริการสังคม

13.  การใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการทำงานในด้านต่างๆ ทั้งยังเป็นการช่วยลดการใช้ทรัพยากรในการทำงาน

14.  จัดพื้นที่ทำงานให้เหมาะสมกับการทำงาน

15.  การประชาสัมพันธ์เชิงรุก และ การจัดทำ CSR อย่างเป็นระบบ เพื่อสื่อสารกับบุคลภายนอก ทั้งในด้านของการให้ข้อมูลต่อสังคมและเพื่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสถาบันฯและมหาวิทยาลัย

16.  การดำเนินการตามกิจการพิเศษที่ได้รับมอบหมาย และการจัดหาวาระที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรมที่จะเกิด impact ต่อสถาบันฯและมหาวิทยาลัย เช่น การจัดประเมินและการมอบรางวัลแก่หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดสัมมนาประจำปี(Symposium) การจัดสัมมนานานาชาติ (International Conference) เป็นต้น