Loading...

ผู้บริหาร

 

 ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ

ผู้อำนวยการ

  ดร.รุ่งนภา โอภาสปัญญาสาร

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

  ผศ.ดร.สันทณี เครือขอน

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการสังคม

 ผศ.ดร.แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

  รศ.ดร.ชนินทร์ มีโภคี

ที่ปรึกษาด้านบริการวิชาการ

  ผศ.ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์

ที่ปรึกษาด้านบริหาร

นางฉันทิชา ศรีโยธิน
เลขานุการสถาบัน และ
รักษาการหัวหน้างานวิจัยและวิชาการ

 

 

 

หัวหน้างาน

 

  น.ส.สดศรี ทับสุทธิ์
หัวหน้างานบริหารสำนักงาน

 น.ส.ลัดดา ลีลาศวัฒนกิจ

หัวหน้างานบริการสังคมและชุมชน

  นางวีนัส ลำทา

หัวหน้างานพัฒนาคนและองค์กร

  นางศรีรัตน์ ขันธมาลัย
หัวหน้างานทั่วไป

 

 

 

งานวิจัยและวิชาการ

 

นายชินกฤต คงเจริญพร

นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ

นายกิตติภูมิ วิเศษศักดิ์

นักวิจัยชำนาญการพิเศษ

น.ส.ยุรนันท์ ตามกาล

นักวิจัยปฏิบัติการ

น.ส.อุไรวรรณ รุ่งไหรัญ

นักวิจัยปฎิบัติการ

น.ส.คริษฐา อ่อนแก้ว

นักวิจัยปฎิบัติการ

 

 

งานพัฒนาคนและองค์กร

 

น.ส.ศิริพร ยังธินะ

นักวิชาการศึกษา

นายวัลลภ วิชชุเดชา

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นางชญานันท์ พรหมมาศ

นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ

น.ส.จิราวรรณ์ ทศไกร
นักวิชาการศึกษา

น.ส.วิมลรัตน์ ส่องแสงวิจิตร
นักวิชาการศึกษา

น.ส.นวรัตน์ เทียนขาว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 น.ส.ดารารัตน์ โชติรัตน์

นักวิชาการศึกษา

นายพีรณัฐ ศิริวัชราวงศ์

นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ

  น.ส.อารียา จันทร์หอมกุล

นักวิชาการศึกษา

  น.ส.สุดาวดี หลิมเลิศรัตน์

นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ

  น.ส.อัญชลี แก้วตา

นักวิชาการศึกษา

 

 

งานบริการสังคมและชุมชน

 

นายอิสรานุวัฒน์ ศรีคุณ
วิทยากร

 

น.ส.พิชญาภา ขาวนิ่ม
นักวิชาการศึกษา

นายอรรถกร ภัทรจิตติกรกุล
นักวิชาการศึกษา

น.ส.วิปัศยา เบาสันเทียะ
นักวิชาการศึกษา

น.ส.ปวีณา จันทราภิรมย์
เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน

 

 

งานบริหารสำนักงาน

 

นางศิริรัตน์ ศรีสกุลวิวัฒน์

นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ

น.ส.กีรัตยา ดาบทอง

นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ

น.ส.อรุณี สุจริตในธรรม

ผู้ปฎิบัติงานบริหารชำนาญงาน

น.ส.นันท์ณภัสร ธัชภัทร์ปกรณ์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ

น.ส.พรนลิน ไชยเรศ
นักวิชาการเงินและบัญชี

น.ส.ชิดชนก ตลึงจิตร
นักวิชาการเงินและบัญชี

 น.ส.ชลิตา ผลไม้

นักวิชาการเงินและบัญชี

น.ส.ณัฐพัชร์ วรพัฒน์พิมุข

นักวิชาการเงินและบัญชี

  น.ส.สมสุข จันทศร

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

  นางวัลลา จันทร์เปีย

บุคลากรชำนาญการ

  น.ส.เพ็ญศรี แก้วหาวงษ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ


  นายสุรัตน์ ขำดี

ผู้ปฎิบัติงานบริหารชำนาญงาน

นางภัทรา ขำดี
ผู้ปฎิบัติงานบริหารชำนาญงาน

น.ส.วรรณา รอดพ้นภัย
ผู้ปฎิบัติงานบริหาร

น.ส.นุชนาถ ศรีสวัสดิ์
ผู้ปฎิบัติงานบริหาร

นายศุภชัย นาสมวาส
นักวิชาการศึกษา

น.ส.สกุลลักษณ์ จันทร์สุวรรณ
นักวิชาคอมพิวเตอร์

นายสงกรานต์ อมาตยกุล
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฎิบัติการ

นายศุภชัย ตั๋นก้อน
นักวิชาการเผยแพร่

นายนิพนธ์ วงศ์จันทร์
พนักงานขับรถ

นายวิชัย น่าชม
พนักงานขับรถ

นางอารีย์ ภักดี
นักการภารโรง