Loading...

คณะกรรมการประจำสถาบัน

 

ดร.ณัฐวุฒิ พงศ์สิริ
ผู้ช่วยผู้ว่าการสายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย

คุณสนิท ขาวสอาด
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
เขต2 และเขต3

  คุณศิริพร อัญญณรงค์กุล
ข้าราชการบำนาญ

  ดร.สราวุธ ไพฑูรย์พงษ์
นักวิชาการอาวุโส สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา
ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

คุณเพชรรัตน์ สินอวย
รองปลัดกระทรวงแรงงาน

  ดร.พิพัฒน์ ปรีดาวิภาต
นายกสมาคมเสริมศึกษาสัมพันธ์ธรรมศาสตร์

ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล
อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์

คุณสมสุณีย์ ดวงแข
เลขานุการสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์