โครงการบริการวิชาการ สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
แบบฟอร์มลงทะเบียน      แสดงหลักสูตรที่เปิดอบรม      -สำหรับผู้ดูแลระบบ-     
ลำดับ ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ จำนวนที่รับ วันที่ สถานที่จัดอบรม ค่าลงทะเบียน
1  Audit Rating เพื่อพัฒนารายงานผลการตรวจสอบภายในเชิงคุณภาพ และผลักดันการปรับปรุงของหน่วยรับตรวจสู่ระดับที่เพียงพอ 2 50   23 เม.ย 2561 - 24 เม.ย 2561  โรงแรมนารายณ์ 6000
2  Audit Rating เพื่อพัฒนารายงานผลการตรวจสอบภายในเชิงคุณภาพ และผลักดันการปรับปรุงของหน่วยรับตรวจสู่ระดับที่เพียงพอ 3 50   06 ก.ย. 2561 - 07 ก.ย. 2561  โรงแรมนารายณ์ 6000
3  Effective Presentation and Meeting in English for AEC 4 50   21 พ.ค. 2561 - 23 พ.ค. 2561  โรงแรมนารายณ์ 8000
4  Effective Presentation and Meeting in English for AEC 5 50   20 ก.ย. 2561 - 24 ก.ย. 2561  โรงแรมนารายณ์ 8000
5  Effective Presentation Technique เทคนิคการนำเสนอย่างมีประสิทธิภาพ 62 50   17 ก.ค. 2561 - 19 ก.ค. 2561  โรงแรมนารายณ์ 7500
6  Effective Presentation Technique เทคนิคการนำเสนอย่างมีประสิทธิภาพ 63 50   26 พ.ย. 2561 - 28 พ.ย. 2561  โรงแรมนารายณ์ 7500
7  EQ-AQ การเสริมสร้างประสิทธิภาพและความสำเร็จในการทำงาน 41 50   23 ก.ค. 2561 - 24 ก.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
8  EQ-AQ การเสริมสร้างประสิทธิภาพและความสำเร็จในการทำงาน 42 50   17 ก.ย. 2561 - 18 ก.ย. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
9  project Strategic HRM 1 50   08 ส.ค. 2561 - 05 ก.ย. 2561  โรงแรมแมนดาริน 30000
10  กลยุทธ์การเป็นวิทยากรมืออาชีพ (TRAIN THE TRAINER) 20 50   28 มี.ค 2561 - 29 มี.ค 2561  โรงแรมนารายณ์ 7000
11  กลยุทธ์การเป็นวิทยากรมืออาชีพ (TRAIN THE TRAINER) 21 50   13 มิ.ย 2561 - 14 มิ.ย 2561  โรงแรมนารายณ์ 7000
12  กลยุทธ์การเป็นวิทยากรมืออาชีพ (TRAIN THE TRAINER) 22 50   12 ก.ย. 2561 - 13 ก.ย. 2561  โรงแรมนารายณ์ 7000
13  กลยุทธ์การเป็นวิทยากรมืออาชีพ (TRAIN THE TRAINER) 23 50   07 พ.ย. 2561 - 08 พ.ย. 2561  โรงแรมนารายณ์ 7000
14  กลยุทธ์และเทคนิคการตัดสินใจและแก้ปัญหาของนักบริหาร 78 50   12 มี.ค 2561 - 13 มี.ค 2561  โรงแรมนารายณ์ 6000
15  กลยุทธ์และเทคนิคการตัดสินใจและแก้ปัญหาของนักบริหาร 79 50   24 ก.ย. 2561 - 25 ก.ย. 2561  โรงแรมนารายณ์ 6000
16  การเขียนหนังสือราชการและโต้ตอบเอกสาร ขอนแก่น 1 50   12 ก.ค. 2561 - 13 ก.ค. 2561  Pullman Hotels and Resorts อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 6000
17  การเขียนหนังสือราชการและโต้ตอบเอกสาร เชียงใหม่ 1 50   08 พ.ย. 2561 - 09 พ.ย. 2561  โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 6000
18  การเขียนหนังสือราชการและโต้ตอบเอกสาร สงขลา 1 50   22 มี.ค 2561 - 23 มี.ค 2561  โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 6000
19  การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษสู่ความสำเร็จยุค THAILAND 4.0 12 50   03 เม.ย 2561 - 04 เม.ย 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
20  การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษสู่ความสำเร็จยุค THAILAND 4.0 13 50   30 ส.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
21  การจัดทำแผนการพัฒนารายบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 4 50   13 มิ.ย 2561 - 14 มิ.ย 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
22  การจัดทำแผนการพัฒนารายบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 5 50   11 ก.ย. 2561 - 12 ก.ย. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
23  การจัดทำแผนฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ (Training Roadmap) 5 50   26 เม.ย 2561 - 27 เม.ย 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
24  การจัดทำแผนฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ (Training Roadmap) 6 50   20 ส.ค. 2561 - 21 ส.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
25  การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและการสร้างคุณค่าในการบริการ (CRM) 33 50   16 พ.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2800
26  การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและการสร้างคุณค่าในการบริการ (CRM) 34 50   14 พ.ย. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2800
27  การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในภาครัฐ 19 50   19 มี.ค 2561 - 20 มี.ค 2561  โรงแรมนารายณ์ 6000
28  การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในภาครัฐ 20 50   18 มิ.ย 2561 - 19 มิ.ย 2561  โรงแรมนารายณ์ 6000
29  การบริหารโครงการ 67 50   05 มี.ค 2561 - 07 มี.ค 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 6500
30  การบริหารโครงการ 68 50   06 มิ.ย 2561 - 08 มิ.ย 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 6500
31  การบริหารโครงการ 69 50   01 ส.ค. 2561 - 03 ส.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 6500
32  การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง 18 50   09 ก.ค. 2561 - 23 ส.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 62,000
33  การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 3 50   11 ก.ค. 2561 - 13 ก.ค. 2561  โรงแรมนารายณ์ 7500
34  การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหารสายงาน (HRM for Line Manager) 2 50   01 ส.ค. 2561 - 03 ส.ค. 2561  โรงแรมแมนดาริน 12000
35  การบริหารบุคคลอย่างไรให้งานได้ผลคนเป็นสุขและมีประสิทธิภาพ 29 50   20 มี.ค 2561 - 21 มี.ค 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
36  การบริหารบุคคลอย่างไรให้งานได้ผลคนเป็นสุขและมีประสิทธิภาพ 30 50   19 ก.ค. 2561 - 20 ก.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
37  การประเมินผลการลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ROI on HRD) 3 50   19 ก.ย. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2800
38  การปรับปรุงกระบวนงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 5 50   22 มี.ค 2561 - 23 มี.ค 2561  โรงแรมนารายณ์ 6000
39  การปรับปรุงกระบวนงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 6 50   18 ก.ค. 2561 - 19 ก.ค. 2561  โรงแรมนารายณ์ 6000
40  การพัฒนาการคิดเชิงบวกเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน 18 50   26 มี.ค 2561 - 27 มี.ค 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
41  การพัฒนาการคิดเชิงบวกเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน 19 50   14 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
42  การพัฒนาการคิดเชิงบวกเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน 20 50   29 ต.ค. 2561 - 30 ต.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
43  การพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) 46 50   28 มี.ค 2561  โรงแรมนารายณ์ 3500
44  การพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) 47 50   22 ส.ค. 2561  โรงแรมนารายณ์ 3500
45  การพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) 48 50   01 พ.ย. 2561  โรงแรมนารายณ์ 3500
46  การพัฒนาความคิดเชิงรุกด้วยทัศนคติบวก 29 50   21 มี.ค 2561 - 22 มี.ค 2561  โรงแรมนารายณ์ 6000
47  การพัฒนาความคิดเชิงรุกด้วยทัศนคติบวก 30 50   29 ส.ค. 2561 - 30 ส.ค. 2561  โรงแรมนารายณ์ 6000
48  การพัฒนาความคิดเชิงรุกด้วยทัศนคติบวก 31 50   21 พ.ย. 2561 - 22 พ.ย. 2561  โรงแรมนารายณ์ 6000
49  การพัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking) 49 50   02 เม.ย 2561 - 03 เม.ย 2561  โรงแรมนารายณ์ 6000
50  การพัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking) 50 50   17 ก.ย. 2561 - 18 ก.ย. 2561  โรงแรมนารายณ์ 6000
51  การพัฒนางานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย ขอนแก่น 1 50   11 ก.ค. 2561 - 12 ก.ค. 2561  Pullman Hotels and Resorts อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 6000
52  การพัฒนางานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย เชียงใหม่ 1 50   07 พ.ย. 2561 - 08 พ.ย. 2561  โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 6000
53  การพัฒนางานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย สงขลา 1 50   21 มี.ค 2561 - 22 มี.ค 2561  โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 6000
54  การพัฒนางานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย 25 50   12 มี.ค 2561 - 13 มี.ค 2561  โรงแรมนารายณ์ 6000
55  การพัฒนางานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย 26 50   26 มิ.ย 2561 - 27 มิ.ย 2561  โรงแรมนารายณ์ 6000
56  การพัฒนางานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย 27 50   10 ก.ย. 2561 - 11 ก.ย. 2561  โรงแรมนารายณ์ 6000
57  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Human Resource Development) 3 50   06 มิ.ย 2561 - 27 มิ.ย 2561  โรงแรมแมนดาริน 23000
58  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุค BEYOND THAILAND 4.0 THAILAND 5.0) 1 50   16 พ.ค. 2561 - 18 พ.ค. 2561  โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง 7500
59  การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดในที่ชุมชน 81 50   17 พ.ค. 2561 - 18 พ.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 5500
60  การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดในที่ชุมชน 82 50   11 ต.ค. 2561 - 12 ต.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 5500
61  การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดในที่ชุมชน 83 50   11 ธ.ค. 2561 - 12 ธ.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 5500
62  การพัฒนาบุคลิกภาพและสร้างศักยภาพสู่ความสำเร็จ 3 50   15 มี.ค 2561 - 16 มี.ค 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
63  การพัฒนาบุคลิกภาพและสร้างศักยภาพสู่ความสำเร็จ 4 50   03 ต.ค. 2561 - 04 ต.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
64  การพัฒนาระบบคิดและความคิดสร้างสรรค์ 58 50   08 มี.ค 2561 - 09 มี.ค 2561  โรงแรมนารายณ์ 6000
65  การพัฒนาระบบคิดและความคิดสร้างสรรค์ 59 50   07 มิ.ย 2561 - 08 มิ.ย 2561  โรงแรมนารายณ์ 6000
66  การพัฒนาระบบคิดและความคิดสร้างสรรค์ 60 50   27 ก.ย. 2561 - 28 ก.ย. 2561  โรงแรมนารายณ์ 6000
67  การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 5 50   24 เม.ย 2561 - 25 เม.ย 2561  โรงแรมนารายณ์ 6000
68  การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 6 50   28 ส.ค. 2561 - 29 ส.ค. 2561  โรงแรมนารายณ์ 6000
69  การวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมเพื่อจัดทำเส้นทางการฝึกอบรม 10 50   20 ก.ย. 2561 - 21 ก.ย. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
70  การสร้างความสุขในสถานที่ทำงานเพื่อความสำเร็จของงาน (Happy Workplace) 7 50   21 มิ.ย 2561 - 22 มิ.ย 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
71  การสร้างความสุขในสถานที่ทำงานเพื่อความสำเร็จของงาน (Happy Workplace) 8 50   08 พ.ย. 2561 - 09 พ.ย. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
72  การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ 10 50   13 ก.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2800
73  การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ 11 50   30 พ.ย. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2800
74  การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ 9 50   02 เม.ย 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2800
75  การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารโดยใช้หลักการ 7 Plus Habits 21 50   17 พ.ค. 2561 - 18 พ.ค. 2561  โรงแรมนารายณ์ 6000
76  แก่นการจัดการด้านการเงิน 5 50   20 มิ.ย 2561 - 26 มิ.ย 2561  โรงแรมนารายณ์ 12000
77  ความก้าวหน้าของการสรรหายุค 4.0 แหล่งและวิธีการคัดเลือก 2 50   12 มิ.ย 2561  โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 3500
78  ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 22 50   14 มิ.ย 2561 - 15 มิ.ย 2561  โรงแรมนารายณ์ 6000
79  ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 22 50   15 มี.ค 2561 - 16 มี.ค 2561  โรงแรมนารายณ์ 6000
80  ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 24 50   13 ก.ย. 2561 - 14 ก.ย. 2561  โรงแรมนารายณ์ 6000
81  งบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน 41 50   14 มี.ค 2561 - 15 มี.ค 2561  โรงแรมนารายณ์ 6000
82  งบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน 42 50   08 ส.ค. 2561 - 09 ส.ค. 2561  โรงแรมนารายณ์ 6000
83  งบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน 43 50   21 พ.ย. 2561 - 22 พ.ย. 2561  โรงแรมนารายณ์ 6000
84  จิตวิทยาการบริหารเพื่อความเป็นเลิศขององค์กร 5 50   13 มี.ค 2561 - 14 มี.ค 2561  โรงแรมนารายณ์ 6000
85  จิตวิทยาการบริหารเพื่อความเป็นเลิศขององค์กร 6 50   05 ก.ย. 2561 - 06 ก.ย. 2561  โรงแรมนารายณ์ 6000
86  จิตวิทยาการพัฒนาวินัยและประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 3 50   12 มิ.ย 2561 - 13 มิ.ย 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
87  จิตวิทยาการพัฒนาวินัยและประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 4 50   20 ธ.ค. 2561 - 21 ธ.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
88  เทคนิคการเขียนเพื่อนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 37 50   12 มิ.ย 2561 - 14 มิ.ย 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 6500
89  เทคนิคการเขียนเพื่อนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 38 50   26 ก.ย. 2561 - 28 ก.ย. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 6500
90  เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ ขอนแก่น 1 50   16 ก.ค. 2561 - 17 ก.ค. 2561  Pullman Hotels and Resorts อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 6000
91  เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ เชียงใหม่ 1 50   12 พ.ย. 2561 - 13 พ.ย. 2561  โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 6000
92  เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ สงขลา 1 50   26 มี.ค 2561 - 27 มี.ค 2561  โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 6000
93  เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ 37 50   12 มี.ค 2561 - 13 มี.ค 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
94  เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ 38 50   18 มิ.ย 2561 - 19 มิ.ย 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
95  เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ 39 50   27 ส.ค. 2561 - 28 ส.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
96  เทคนิคการเขียนหนังสือติดต่อราชการและธุรกิจ 33 50   26 ก.พ. 2561 - 27 ก.พ. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
97  เทคนิคการเขียนหนังสือติดต่อราชการและธุรกิจ 34 50   04 มิ.ย 2561 - 05 มิ.ย 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
98  เทคนิคการเขียนหนังสือติดต่อราชการและธุรกิจ 35 50   08 ส.ค. 2561 - 09 ส.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
99  เทคนิคการเขียนหนังสือติดต่อราชการและธุรกิจ 36 50   08 ต.ค. 2561 - 09 ต.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
100  เทคนิคการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน 25 50   23 เม.ย 2561 - 25 เม.ย 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 6500
101  เทคนิคการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน 26 50   25 มิ.ย 2561 - 27 มิ.ย 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 6500
102  เทคนิคการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน 27 50   03 ก.ย. 2561 - 05 ก.ย. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 6500
103  เทคนิคการเจรจาต่อรองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอย่างมืออาชีพ 39 50   07 มี.ค 2561 - 08 มี.ค 2561  โรงแรมนารายณ์ 6000
104  เทคนิคการเจรจาต่อรองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอย่างมืออาชีพ 40 50   08 ส.ค. 2561 - 09 ส.ค. 2561  โรงแรมนารายณ์ 6000
105  เทคนิคการเจรจาต่อรองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอย่างมืออาชีพ 41 50   07 พ.ย. 2561 - 08 พ.ย. 2561  โรงแรมนารายณ์ 6000
106  เทคนิคการใช้ระบบสมรรถนะ (Competency) ในการบริหารทรัพยากรบุคคล 32 50   28 มิ.ย 2561 - 29 มิ.ย 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
107  เทคนิคการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 22 50   05 เม.ย 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2800
108  เทคนิคการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 23 50   04 ก.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2800
109  เทคนิคการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 24 50   31 ต.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2800
110  เทคนิคการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 25 50   13 ธ.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2800
111  เทคนิคการบริการด้วยใจเพื่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ขอนแก่น 1 50   10 ก.ค. 2561 - 11 ก.ค. 2561  Pullman Hotels and Resorts อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 6000
112  เทคนิคการบริการด้วยใจเพื่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เชียงใหม่ 1 50   05 พ.ย. 2561 - 06 พ.ย. 2561  โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 6000
113  เทคนิคการบริการด้วยใจเพื่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร สงขลา 1 50   20 มี.ค 2561 - 21 มี.ค 2561  โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 6000
114  เทคนิคการบริหารการเปลี่ยนแปลง ( Change Management) 14 50   16 พ.ค. 2561  โรงแรมนารายณ์ 3500
115  เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ 57 50   14 มี.ค 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2800
116  เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ 58 50   18 ก.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2800
117  เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 2 50   16 พ.ค. 2561 - 17 พ.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
118  เทคนิคการเป็นพิธีกรและผู้ดำเนินรายการมืออาชีพ 22 50   09 เม.ย 2561 - 10 เม.ย 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
119  เทคนิคการเป็นพิธีกรและผู้ดำเนินรายการมืออาชีพ 23 50   09 ก.ค. 2561 - 10 ก.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
120  เทคนิคการเป็นพิธีกรและผู้ดำเนินรายการมืออาชีพ 24 50   03 ธ.ค. 2561 - 04 ธ.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
121  เทคนิคการเป็นวิทยากรนำและสร้างสรรค์กิจกรรมอย่างมืออาชีพ 7 50   22 พ.ค. 2561 - 23 พ.ค. 2561  โรงแรมนารายณ์ 6000
122  เทคนิคการเป็นวิทยากรนำและสร้างสรรค์กิจกรรมอย่างมืออาชีพ 8 50   25 ก.ย. 2561 - 26 ก.ย. 2561  โรงแรมนารายณ์ 6000
123  เทคนิคการฝึกสอนแนะนำงาน (COACHING TECHNIQUE) 25 50   19 เม.ย 2561 - 20 เม.ย 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
124  เทคนิคการฝึกสอนแนะนำงาน (COACHING TECHNIQUE) 26 50   02 ก.ค. 2561 - 03 ก.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
125  เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพ KM/LO ให้มีคุณค่าแก่องค์กร 17 50   24 พ.ค. 2561 - 25 พ.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
126  เทคนิคการวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังเพื่อการวางแผนกำลังคนที่มีประสิทธิผล 13 50   10 ก.ย. 2561 - 11 ก.ย. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
127  เทคนิคการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 17 50   11 มิ.ย 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2800
128  เทคนิคการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 18 50   29 ส.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2800
129  เทคนิคการให้บริการที่ประทับใจ 31 50   03 พ.ค. 2561 - 04 พ.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
130  เทคนิคการให้บริการที่ประทับใจ 32 50   14 ส.ค. 2561 - 15 ส.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
131  นวัตกรรมการบริหารองค์กรและภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21 1 50   07 มิ.ย 2561 - 08 มิ.ย 2561  โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง 6000
132  แนวทางการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตาม พ.ร.บ.และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560 ขอนแก่น 1 50   09 ก.ค. 2561 - 10 ก.ค. 2561  Pullman Hotels and Resorts อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 6000
133  แนวทางการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตาม พ.ร.บ.และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560 เชียงใหม่ 1 50   05 พ.ย. 2561 - 06 พ.ย. 2561  โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 6000
134  แนวทางการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตาม พ.ร.บ.และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560 สงขลา 1 50   19 มี.ค 2561 - 20 มี.ค 2561  โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 6000
135  แบบอย่างแนวปฏิบัติชั้นเลิศในด้านทรัพยากรมนุษย์ (Best Practices in HR) 7 50   16 มิ.ย 2561 - 25 พ.ย. 2561  โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 191,000
136  มนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาในการทำงาน 154 50   11 เม.ย 2561 - 12 เม.ย 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
137  มนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาในการทำงาน 155 50   16 ส.ค. 2561 - 17 ส.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
138  มนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาในการทำงาน 156 50   19 พ.ย. 2561 - 20 พ.ย. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
139  ยุทธศาสตร์การวัดความสำเร็จขององค์กร KPI 47 50   08 มี.ค 2561 - 09 มี.ค 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
140  ยุทธศาสตร์การวัดความสำเร็จขององค์กร KPI 48 50   25 ก.ค. 2561 - 26 ก.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
141  ยุทธศาสตร์การวัดความสำเร็จขององค์กร KPI 49 50   18 ธ.ค. 2561 - 19 ธ.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
142  ศิลปะการพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development) 25 50   29 มี.ค 2561 - 30 มี.ค 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
143  ศิลปะการพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development) 26 50   05 ก.ค. 2561 - 06 ก.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
144  ศิลปะการพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development) 27 50   18 ต.ค. 2561 - 19 ต.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
145  ศิลปะการพัฒนาหัวหน้างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 78 50   28 มี.ค 2561 - 29 มี.ค 2561  โรงแรมนารายณ์ 6000
146  ศิลปะการพัฒนาหัวหน้างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 79 50   20 มิ.ย 2561 - 21 มิ.ย 2561  โรงแรมนารายณ์ 6000
147  ศิลปะการพัฒนาหัวหน้างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 80 50   19 ก.ย. 2561 - 20 ก.ย. 2561  โรงแรมนารายณ์ 6000
148  สุดยอดเลขานุการมืออาชีพ 16 50   30 พ.ค. 2561 - 31 พ.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
149  สุดยอดเลขานุการมืออาชีพ 17 50   23 ส.ค. 2561 - 24 ส.ค. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
150  สุดยอดเลขานุการมืออาชีพ 18 50   07 พ.ย. 2561 - 08 พ.ย. 2561  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 4500
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 5 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ในเวลาราชการ 08.30-16.30 น.) sermtham@tu.ac.th หรือ โทร. 02-6133822-5 โทรสาร (FAX) 02-2257517, 02-2264395