ปฏิทินการจัดโครงการฝึกอบรมในส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561

 ดูรายละเอียดโครงการได้ที่นี่

 

 

 

ปฏิทินการจัดโครงการฝึกอบรมในส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561

จัดโดย

สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

******************************

1. จังหวัดสงขลา   อบรม ณ โรงแรมหรรษา เจบี  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา   ระหว่างวันที่  19-27  มีนาคม  2561  

 

ลำดับที่

วัน/เดือน/ปี/สถานที่

ชื่อหลักสูตร

ค่าลงทะเบียน

1

วันจันทร์ที่ 19-อังคารที่ 20  มี.ค. 2561

แนวทางการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตาม พ.ร.บ.และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560

6,000.-บาท

2

วันอังคารที่ 20-พุธที่ 21  มี.ค. 2561

เทคนิคการบริการด้วยใจเพื่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

6,000.-บาท

3

วันพุธที่ 21-พฤหัสบดีที่ 22 มี.ค. 2561

การพัฒนางานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย

6,000.-บาท

4

วันพฤหัสบดีที่ 22-ศุกร์ที่ 23 มี.ค. 2561

การเขียนหนังสือราชการและโต้ตอบเอกสาร

6,000.-บาท

5

วันจันทร์ที่ 26-อังคารที่ 27 มี.ค. 2561

เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ

6,000.-บาท

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ :  คุณวิมลรัตน์  ส่องแสงวิจิตร   โทร. 08-9298-2416       

คุณสุดาวดี  หลิมเลิศรัตน์   โทร. 08-5914-8136

 

2. จังหวัดขอนแก่น   อบรม ณ Pullman Hotels and Resorts  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น   ระหว่างวันที่  9-17  กรกฎาคม  2561                

ลำดับที่

วัน/เดือน/ปี/สถานที่

ชื่อหลักสูตร

ค่าลงทะเบียน

1

วันจันทร์ที่ 9-อังคารที่ 10  ก.ค. 2561

แนวทางการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตาม พ.ร.บ.และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560

6,000.-บาท

2

วันอังคารที่ 10-พุธที่ 11  ก.ค. 2561

เทคนิคการบริการด้วยใจเพื่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

6,000.-บาท

3

วันพุธที่ 11-พฤหัสบดีที่ 12 ก.ค. 2561

การพัฒนางานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย

6,000.-บาท

4

วันพฤหัสบดีที่ 12-ศุกร์ที่ 13 ก.ค. 2561

การเขียนหนังสือราชการและโต้ตอบเอกสาร

6,000.-บาท

5

วันจันทร์ที่ 16-อังคารที่ 17 ก.ค. 2561

เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ

6,000.-บาท

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ :  คุณพีรณัฐ  ศิริวัชราวงศ์   โทร. 08-6866-4606           

คุณสุดาวดี  หลิมเลิศรัตน์   โทร. 08-5914-8136

 

 

 3. จังหวัดเชียงใหม่   อบรม ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่   ระหว่างวันที่  5-13  พฤศจิกายน  2561

 

ลำดับที่

วัน/เดือน/ปี/สถานที่

ชื่อหลักสูตร

ค่าลงทะเบียน

1

วันจันทร์ที่ 5-อังคารที่ 6 พ.ย. 2561

แนวทางการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตาม พ.ร.บ.และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560

6,000.-บาท

2

วันจันทร์ที่ 5-อังคารที่ 6 พ.ย. 2561

เทคนิคการบริการด้วยใจเพื่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

6,000.-บาท

3

วันพุธที่ 7-พฤหัสบดีที่ 8 พ.ย. 2561

การพัฒนางานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย

6,000.-บาท

4

วันพฤหัสบดีที่ 8-ศุกร์ที่ 9 พ.ย. 2561

การเขียนหนังสือราชการและโต้ตอบเอกสาร

6,000.-บาท

5

วันจันทร์ที่ 12-อังคารที่ 13 พ.ย. 2561

เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ

6,000.-บาท

ผู้รับผิดชอบโครงการ :  คุณอารียา  จันทร์หอมกุล  โทร. 09-5712-0885         

คุณดารารัตน์  โชติรัตน์  โทร. 08-6951-8886

 

รายละเอียดโครงการและกำหนดการแต่ละหลักสูตร และวิธีการสมัครเข้ารับการอบรมนั้น  

ผู้สนใจสามารถ  download ได้จาก www.icess.tu.ac.th  ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่  โทร. 0 2613-3820 ถึง 25 ต่อ 0 หรือ 100    ส่งใบสมัครอบรมทางโทรสาร (FAX)                 0-2225-7517  และ E-mail Address : sermtham@tu.ac.th