หลักสูตร "การพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง กรมการแพทย์" รุ่นที่ 10

 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ กรมการแพทย์ ได้จัด In - house training หลักสูตร "การพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง กรมการแพทย์" รุ่นที่ 10 ณ โรงแรม นารายณื สีลม กรุงเทพ โดยการจัดอบรมครั้งนี้จัดขึ้นรหะว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2561 โดยในวันนี้ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข กล่าวเปิดการอบรมในครั้งนี้